Volumen 2
Volumen 2
  • Kogorō Akechi
  • Edogawa Ranpo